U bent hier

1973 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV1973
1973 - 11de jaargang

Gerelateerde Artikels

Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw

Terwijl de Spaanse Nederlanden in de zeventiende eeuw een onopvallend bestaan leidden, trok de nieuwe republiek in het Noorden aller aandacht. Het was dan ook opmerkelijk dat temidden van de naar steeds groter absolutisme neigende buurlanden, waar centralisering van de macht haar beslag kreeg, dit gebied een tegengestelde ontwikkeling doormaakte. 

Jan Wildens - Gezicht op de rede van Antwerpen

Een gezicht op Antwerpen zal natuurlijk meestal ook de Schelde omvatten, die de levensader was voor de stad. Bovendien is de situatie zeer speciaal: aan de rechteroever een grote stad, aan de linker een landelijk gehucht. Die situatie heeft klaarblijkelijk zeer bevruchtend op de kunstenaars ingewerkt, want talloos zijn deze redezichten van Antwerpen, geschilderd en gegraveerd. 

Daniël Vosmaer - Gezicht op Delft

Het verwondert ons dat de schilder voor zijn zorgvuldige portret van de stad zo'n merkwaardige loggia plaatste, die met zijn dwingend perspectief de blik van de hoofdzaak schijnt af te leiden. Dit bedenksel, dat alleen al om constructieve redenen nooit bestaan kan hebben, biedt onderdak aan de beschouwer van het schilderij. 

Gerard Ter Borch - De magistraat van Deventer

Op dit schilderij van Gerad Ter Borch is de Magistraat, het stadsbestuur van Deventer, in de raadszaal van het stadhuis afgebeeld. In het midden tronen de twee burgemeesters. Zij worden geflankeerd door de leden van de vroedschap (de raad) terwijl vóór hen, bij de tafel, de vier secretarissen zijn geplaatst.

A. Sallaert - De Ommegang van Brussel in 1615

Ommegang was in de Middeleeuwen en later een optocht die door de straten van de steden trok. Deze optocht had een tweeledig karakter: godsdienstige voorstellingen wisselden af met profane groepen en uitbeeldingen.  Het voorrecht om in deze ommegang mede te gaan viel de gewapende gilden te beurt die in onze stedelijke instellingen een belangrijke rol speelden. 

Gerrit Adriaensz. Berckheyde - Bocht in de Heerengracht te Amsterdam

Geen stad ter wereld kende in de zeventiende eeuw zo'n dynamische ontwikkeling als Amsterdam. De grachtengordel rond de middeleeuwse stad kwam in twee etappes, omstreeks 1610 en omstreeks 1660 tot stand. 

Jacob Vrel - De ziekenoppas

De betiteling van de schilder Jacob Vrel als een der 'intimisten', is een van die bij uitzondering bruikbare rubriceringen, waarvan de kunsthistoricus zich bedient. De 'intimisten', waaronder ook grote namen als De Hoogh, Metsu en Vermeervallen, specialiseerden zich in het interieurschilderij. 

Werner van den Valckert
Uit de zeventiende eeuw zijn maar weinig schilderijen bekend waarop arme mensen zijn afgebeeld.
Karel II in de hovingen van de Gilde van Sinte-Barbara

Brugge kende tot het eind van de achttiende eeuw een vrij grote Britse kolonie.

Leo Belgicus

Toen Petrus Kaerius in 1617 te Amsterdam de atlas 'Germania inferior' uitgaf, waarvan bijgaande kaart 'Leo Belgicus' deel uitmaakte, was dit de eerste bekende atlas die afzonderlijk de Nederlanden of de zeventien provincies behandelde. Het was echter niet de eerste maal dat de zeventien provincies werden afgebeeld in de vorm van een leeuw. 

Izaak Nicolai van Swanenburgh - De stedemaagd met de Oude en Nieuwe Neringhe

In 1594 ontving de Leidse schilder Izaak Nicolai van Swanenburgh de opdracht een aantal panelen t

Kunst als kritiek

'Kunst als kritiek' heeft meer dan één betekenis: men denkt eerst aan de kritiek die de kunstwerken op de werkelijkheid kunnen uitbrengen, maar de kunstwerken kunnen ook kritiek op de kunst zelf uitbrengen…

Honoré Daumier - Le pardon
Hoewel Honoré Daumier als karikaturist grote vermaardheid heeft verkregen, is hij als sc
James Ensor - De intocht van Christus te Brussel

ledereen in Vlaanderen en Nederland kent wel dat verhaal uit het Nieuwe Testament over Jezus Christus, die eerst door de Joden op een ezel, als een koning, in Jeruzalem werd onthaald, maar kort daarop door de Romeinse bezetter zou zijn gekruisigd; Jezus Christus wordt door sommigen als zoon van god beschouwd. 

Charley Toorop - Boeren
Toen in 1848 een golf van revolutie over Europa was gegaan, was wel duidelijk geworden dat het
Constant Nieuwenhuys - Verschroeide aarde
'Na de macht van keizers en pausen te hebben verheerlijkt, en hun aanzien te hebben begunst
Richard van der Spek - B.K.R. syndroom
Wanneer een kunstenaar door middel van zijn werk iets wil zeggen van algemene strekking en wann
Dees de Bruyne - De kindervrienden

Een blik op dit werk, en de kijker kijkt en kijkt. De kijker wordt een toeschouwer, dit is iemand die kijkt met aandacht. Je blik kan blijven hangen of heen en weer bewegen bij de verschillende aangezichten van deze kindervrienden. Je ziet vijf bijna realistisch geportretteerde personen. 

Roland Vanden Berghe - Bommen en Fabiola s

'Our friendly bombs' is de naam van een manifestatie die Roland Van den Berghe in 1972 op

Daniël Buren - Souvenirfoto van een markt in Pointe-a-Pitre Quadelupe

De foto die u hier afgebeeld ziet is de enige illustratie die Daniël Buren in het kader van

Van happening tot actie

Heeft het nog wel zin schilderijen en beelden te maken, die slechts tot een uiterst beperkt publi

Huisvesten - thuis zijn

We kunnen onze woning leefbaar noemen wanneer we er prettig kunnen wonen. Wie beslist hierover?

Reinier Lucassen - Een gezellig hoekje

De gezelligheid van de kleine dingen.

Naïeve architectuur

In een samenleving waar alles wordt uiteengerafeld, logisch gemaakt, begrijpbaar en mededeelbaar, veroorloven deskundigen zich het ingewikkelde van velerlei gebieden, in 't biezonder van wat ons omringt, tot te eenvoudige eenduidigheid te herleiden.

Schöner Wohnen - of Beter Leven en Meer Geluk

In de talrijke populaire tijdschriften voor binnenhuisarchitectuur en interieurverzorging, worden

Volkstuintjes

De vrijheid van de burger om zijn omgeving naar eigen wensen in te richten, wordt op een aantal manieren beperkt. Op de ruimtelijke organisatie van zijn stad, zijn wijk, zijn straat, kan hij vrijwel geen directe invloed uitoefenen; die wordt geregeld door de overheid. 

Wat heet aanpassing in Nederland en Belgie?

leder definitief ontwerp voor nieuwbouw, herbouw of verbouwing moet onder andere door de welstand

Thijs Overmans - De Witte de Withstraat

Een straat is verschillende dingen. Zij is een doorgangsroute en toegangsweg, of een vorm van georganiseerd wonen, of een recreatieterrein (voor mensen die 'gezellig de stad in gaan' om te winkelen, voor kinderen om er te spelen, en voor de eenzame grijzaard die door de stad zwalkt om er nog deel te hebben aan het leven), - en zelfs een gebied voor politieke actie. 

Huib Hoste en Louis Van der Swaelmen

Ten gevolge van de industrievestiging in de Gentse kanaalzone groeide de bevolking van Zelzate in

Steeds beter wonen in Emmen

Emmen is een van de zeldzame voorbeelden van goede na-oorlogse stedebouw in Nederland.

Jean-Paul Laenen - De zonnepijl

Het is opvallend vast te stellen dat omzeggens in elk interieur een of ander kunstwerk(je) aanwez

Daniëls en Maters

Bij plannen voor een nieuw te bouwen stedelijk milieu dat in één keer van de grond

Jeroen Bosch en het fantastische in de schilderkunst

'Fantastische kunst' is een uitermate vaag begrip. In het volgende wordt geprobeerd dit vage begrip iets nauwkeuriger te omschrijven, om de uitgangspunten van de samenstellers van dit programma duidelijker te maken. 

Voorlopers van Jeroen Bosch

De diverse verklaringen van de betekenis van Bosch' œuvre blijken een moeilijke en niet lonende onderneming te zijn. De samenhang van zijn panelen en prenten met die van eigentijdse kunstenaars ontgaat ons voor een goed deel.

Jeroen Bosch(?) - De aanbidding der Wijzen

Onder de themata die in het begin der zestiende eeuw veelvuldig werden behandeld, behoort de 'Aanbidding der wijzen', mede omdat dit motief de schilders ruim de gelegenheid bood rijk uitgedoste personages ten tonele te voeren. Deze vertonen zich in kunstmatige ruïnes, die overvloedig met renaissance-ornamenten zijn gestoffeerd. 

Jeroen Bosch - St. Christophoor

In de late middeleeuwen kende de devotie tot de H. Christophorus een ongemeen ruime verspreiding. Hij was een der populairste noodhelpers tot wie men zich blijkens het volksgeloof moest wenden tegen een onvoorziene dood. Aanschouwde men zijn beeltenis, dan was men verzekerd die dag geen onzalige dood te zullen sterven. 

De uitbeelding van ideeën

Het gebeurt wel meer dat we de pointe van sommige oude illustraties, in weerwil van de verklarend

Emblemata

Ook zonder de hulp van de spottende verzen zouden we in de 'Afbeelding van den nieuwen Paus

David Teniers - De temptatie van St. Antonius

De uiterlijke elementen van deze Temptatie van Sint-Antonius zijn ontleend aan bronnen die veel o

Frans Floris - Val van de opstandige engelen

Dit schilderij is een imposant werk afkomstig uit de Antwerpse kathedraal waar het eertijds funge

Fernand Khnopff

Kunstenaar, je bent priester, koning, magiër!

Salvador Dali - Spanje

'Tegen de hemel, die door de ondergaande zon in brand gezet was staken majesteitelijke wolken

Tilson - Kleurendia het gezicht

Door de eeuwen heen hebben kunstenaars tal van middelen gebruikt om een andere, onwerkelijke were